Thursday, August 26, 2010

અવેરનેસ લાવવા વોકનું આયોજન - plan of walk to spread awarness on snoring - www.divyabhaskar.co.in


અવેરનેસ લાવવા વોકનું આયોજન - plan of walk to spread awarness on snoring - www.divyabhaskar.co.in

‘સ્નોરિંગ’ કરતા ન રહો, હવે જાગો.’ જો ‘સ્નોરિંગ’ (નસકોરાં બોલવા) ના ચિહ્નને ધ્યાનમાં નહીં લો તો ભવિષ્યમાં બ્લડપ્રેશર, ડાયાબિટીશ, એન્જાઈના, હાર્ટએટેક, પેરેલેસિસ જેવા ગંભીર રોગ થઈ શકે છે કારણ કે ‘સ્નોરિંગ’ સ્લીપ એપ્નિયાનું ચિહ્ન છે. સ્લીપ એપ્નિયા એટલે ઊંધમાં શ્વાસ રૂંધાવાની પ્રક્રિયા. સ્નોરિંગ સ્લીપ એપ્નિયાનું એક ચિહ્ન છે.

આ બાબતે જાગૃતિ લાવવા રવિવારે સ્ટેડિયમ ક્રોસ રોડથી પરિમલ ગાર્ડન સુધી એક વોકનું આયોજન થયું છે જેમાં ૨૫ જેટલા ડોક્ટર, સ્લીપ સ્પેશિયાલિસ્ટ અને ૧૨૦ અન્ય લોકો જોડાશે.

સૂતી વખતે ગળાના ભાગના સ્નાયુઓ શિથિલ થાય છે અને શ્વસનમાર્ગ સાંકડો થાય છે, શ્વાસ રૂંધાય છે અને ઓક્સિજનની માત્રા ઓછી થાય છે. આ સ્લીપ એપ્નિયા એવી ચેતવણી આપે છે કે તે વ્યક્તિને ગંભીર રોગ થવાની પૂરી શક્યતા છે.

આપણે ‘સ્નોરિંગ’ કરતાં હોઈએ તો તેનો ખ્યાલ આપણને ઓછો અને આજુબાજુવાળાને વધારે હોય છે, એટલે ‘સ્નોરિંગ’ એક સાઈલન્ટ છતાં સિરિયસ સિમટમ છે, તેમ જણાવી સ્લીપ સ્પેશિયાલિસ્ટ ડૉ.. નિતેશ શાહ કહે છે કે ‘આની ટ્રીટમેન્ટ જરૂરી છે.’

આ અંગે પલ્મોનોલોજિસ્ટ ડૉ.. દીપાલી કામદાર કહે છે કે ‘સ્લીપ એપ્નિયા’ ખૂબ જ કોમન છે, જેની જાગૃતિ વિદેશમાં ઘણી છે. જો કોઈને સ્લીપ એપ્નિયા હોય તો તેની ટ્રીટમેન્ટ ફરજિયાત કરાવવી પડે છે, અને એ દરમિયાન તેમને ગાડી ડ્રાઈવ કરવા પણ પરવાનગી નથી હોતી, કેમ કે સ્લીપ એપ્નિયાવાળા પેશન્ટને દિવસ દરમિયાન પણ ઊંધના ઝોકાં આવતાં હોય છે.

ઘણી વાર ઊંધમાં આવતા હાર્ટએટેક અને પેરેલેસિસના એટેકનું કારણ સ્લીપ એપ્નિયા હોય છે. તેની ટ્રીટમેન્ટ કરવા લોકોમાં જાગૃતિ ફેલાવવા વી-૫ સોલ્યુશન અને અમદાવાદ મેડિકલ એસોસિયેશને સાથે મળીને આ વોકનું આયોજન કર્યું છે, જેમાં સ્લીપ એપ્નિયાના પોલીસોમનોગ્રાફી ટેસ્ટ અને ટ્રીટમેન્ટ માટે ‘કન્ટીન્યૂઅસ પોઝિટિવ એરવે પ્રેશર’ ની પણ માહિતી અપાશે.

Date: 29-08-10
Time: 04:00 PM to 06:00 PM

Monday, August 23, 2010

KNOW WHAT'S HURTING YOU THE MOST

The first step to treating a disease is to KNOW that you have the disease and the next step is recognizing its symptoms. But the main problem with sleep apnea is that the sufferer either denies flatly or shies away from accepting that he suffers from it. To add to the troubles, snoring has somewhat become a joke in the society and people who snore are often ridiculed. What they don’t understand that it is a lethal disease that they are laughing at.

It was this fact that got the 20 or so present members of the V5 solutions to form the said association. This small but active association works restlessly to spread awareness about this bothersome disease – sleep apnea.

But what is sleep apnea???

Sleep apnea is a sleep disorder characterized by pauses in breathing during sleep. Each episode, called an apnea, lasts long enough that one or more breaths are missed, and such episodes occur repeatedly throughout sleep. The standard definition of any apneic event includes a minimum 10-second interval between breaths, with either a neurological arousal or a blood oxygen desaturation, or both arousal and desaturation.
In significant levels of sleep apnea there may be four to five episodes per hour. There are three distinct forms of sleep apnea: central, obstructive, and complex the most common being the obstructive sleep apnea. Symptoms of this sleep apnea may be present for years without identification, during which time the sufferer may become conditioned to the daytime sleepiness and fatigue associated with significant levels of sleep disturbance.

It is to inform people about these ailments and their cures that the V5 solutions works day and night. This time it has organized a walk on 29th August 2010. This walk is aimed at creating awareness among the people about sleep apnea, its symptoms and its cure. This walk is also intended for those people who do not suffer from the disease but they witness it in one or more of their close relations.
And for those who do not themselves suffer, and whose relations are also in pink of their health, there is no harm in looking out for the dangers... As they always say ‘prevention is better than cure’.DATE: 29TH AUGUST 2010.
TIME: 04:00PM TO 06:00PM
VENUE:
Stadium Cross Road TO Parimal Garden.

Tuesday, January 26, 2010

V5 SOLUTIONS - Solutions for Health !: V5 Journey from Idea to Implementation

V5 SOLUTIONS - Solutions for Health !: V5 Journey from Idea to Implementation

V5 Journey from Idea to ImplementationIdea shaped into words

It was two months back when the idea of SLEEP APNEA AWARENESS CAMPAIGN - JAN 2010 came in to my mind. So I decided to put a discussion on social networking site www.linkedin.com reading this, Bhaumik Vasani a student of Third Semister (IT) Changa university wrote his comment. Following to this Mr Rock Conner (RRT) and former president of (GASP) Georgia Association of Sleep Professionals said it is very essential to do something for creating awareness for OSA.
We started discussions on one of the most popular social networking site called FaceBook. We created the group called sleep apneac society of ahmedabad. There we came across Mr
Edward(Executive Director of American Sleep Apnea Association) After having several discussions with Mr Grandi, we got lot of ideas on how we can execute the whole exercise. We also thank Mr Grandi for sending us the books about few Questions and Answers on SLEEP APNEA.
Later on we came in touch with Mr J.Wyscarver (Product Marketing Manager ) CareFusion (Sandiego CA). Mr Wyscarver is a very kind hearted person. Looking at the efforts of Team V5 SOLUTIONS, He made an announcement of funding two CPAP Devices for underprivileged patients. It was a big question on how to materialise the idea. So we started preaching the concept by spreading the word of mouth which resulted building up a team of young professionals which included engineers, chartered accountants, media professionals, doctors and few business tycoons are few to name. When we had our first official meeting where we assigned different tasks to each team members, we realized that our idea is getting shaped into words.

Words carved to Action

Everybody makes a resolution of doing something good in the New Year. So did we and we made up our mind on doing the event on 24th of January 2010. Then we booked a hall in (AMA) Atira, Ahmedabad Management Association is one the most popular venues for conferences, seminars and social programs. This became the point of attraction in the public and we started receiving calls from people around asking about the event. It was a difficult task for us to understand that how we will manage to get in a crowd of 100 people, it being a Sunday. So in order to rapidly spread the message we planned to give an advertisement in a local newspaper. But thinking about the financial factor we stepped back as we had no extra fund to spend. We had decided that we will not ask for funds neither we will take any sponsorship. Now we had large obstacle to cross. But as it’s said where there is a will there is a way. Our Volunteers started doing strong publicity by distributing the invitation cards. All our team members were self motivated and all their effort without any expectations paid off.
One fine day I called up Purvee Dave and informed her about the campaign and asked her if she could spare some time and meet us so that we can hand over the invitation card to her. After I gave her the cards it stroked her mind and she asked me what all this was about. I explained the whole concept to her. She was impressed and asked me if I had any problem If she writes an article about this in her column. I was happy to hear this. I called up my team members and
asked them to meet at the same place where we had our first meet. The Photographer was to come at 04Pm. But he got late. This increased our worries and we were disappointed. Few moments later I received a text message from one of the officer of that newspaper. It contained the mobile number. I dialled the same from my cell and Karan replied that he is on his way. There we took a deep breath. Finally he came and captured the whole team into his camera. Next day, 19th January we got featured in Divyabhaskar.

This article in Divyabhaskar stepped on the gas and we were recharged. Now we had five days left to make sure that everything is arranged well in order. We printed the flex banners to be hanged on road sides so people can read and come to attend the event. We received a lot of calls for registration. This boosted up our level of enthusiasm and we started inviting more and more number of people. There is an old saying that “as you sow so you ripe”. It was 23rd of January when I received a call from a reporter from Ahmedabad Mirror. Shraddha Singh asked me if I could talk to any patient who reveals his whole account of diagnosis to treatment of OSA. So we spoke to Mr Mukesh Dave and Dr Amit Patel about it. Shraddha interviewed Mr Dave and he explained all the details about his condition. Now we were just waiting for the first ray of sun to shine. This article was published in Ahmedabad Mirror on 24rd of January 2010. This was the moment of happiness for our team because we were now getting the returns for the effort that they had out in order make the "Sleep Apnea Awareness Campaign" successful.

We all gathered at the venue at 02:00Pm to check that everything is in order. Dr’s started coming in and by 03:00PM we had all the speakers on the same platform and more than 90 people rushed in the hall with great interest and curiosity to learn about the life altering disease.


Team V5 SOLUTIONS welcomed the guests by offering the flowers and momentums.

We had Dr Nitesh Shah (Secretary of ACPG) as the chief guest and 04 Dr’s from different specialities.

These experts filled the room full of excitement by sharing their experience and knowledge.

Dr Nitesh Shah says that one should surely consult a sleep specialist if feel that you have got three or more symptoms of OSA.

Dr Amit Patel (MD CHEST and Pulmonologist) educated the audience about the symptoms and diagnosis part of OSA.

Dr Pranav Joshi (MD Neuro Physician) said that OSA is one of the prime factors which play a leading role in stroke or paralysis.

Dr Rashmit Pandya (MD Cardiologist) said OSA can increase the risk of Heart Attack other Cardio Vascular diseases

Finally Dr Deepali Kamdar who is known to be the Pioneer of sleep therapy in Ahmedabad hypnotised audience by talking about the treatment part of OSA different options available for the same. After the lectures the session of questions and answers went on for an hour.

At the end V5 team members thanked the speakers and audience for attending the event. People left the room with lot of joy because many of them learnt the mantra of Healthy Sleep.

All this activity moulded the words into action and journey which was started with the idea in the mind ended at the station of implementation.